Avís Legal

1. Dades de l'empresa

www.asesoresmoraira.com (el lloc web) és un producte d'ASSESSORS DE MORAIRA SL.

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI), a continuació, s'exposen les dades identificatives del responsable del present lloc web:

www.asesoresmoraira.com

Assessors de Moraira SL    

CIF: B53404109                                 

Carrer Església número 4-1º 

Correu electrònic de contacte: mail@asesoresmoraira.com 

Nº de telèfon: 96 5744632                           

Dades d'Inscripció en el Registre Mercantil:

Societat inscrita en el Registre Mercantil d'Alacant, en el tom 2266 general, foli 49, fulla 55352, inscripció 1ª.

 

2. Objecte

Aquest avís legal té per objecte establir les condicions generals que regulen l'accés i ús general del present lloc web per part de tots els usuaris, de manera que l'accés i l'ús del mateix implica necessàriament el sotmetiment i acceptació de les condicions generals incloses en aquest Avís Legal.

Per aquest motiu, ASSESSORS DE MORAIRA SL recomana que l'usuari les llija detingudament cada vegada que vulga entrar i fer ús de la citada pàgina web, ja que aquestes poden patir algun canvi. En aquest sentit, [ASSESSORS DE MORAIRA SL] es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís cap, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions generals d'accés i ús i, en general, de quants elements integren el disseny i configuració del present lloc web.

3. Ús

En el cas que l'usuari procedisca al seu registre per a la contractació o adquisició d'un servei oferit en el present lloc web, l'usuari serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dotara a l'usuari d'una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que, en el seu cas, li siguen subministrades per[ ASSESSORS DE MORAIRA SL], i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empre a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'usuari. En virtut de l'anterior, és obligació de l'usuari notificar de manera immediata a la direcció de contacte de[ ASSESSORS DE MORAIRA SL] sobre qualsevol fet que permeta l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, extraviament, o l'accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquen tals fets, [ASSESSORS DE MORAIRA SL] quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que poguera derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

La utilització del present lloc web per qualsevol persona atribueix la condició d'usuari d'aquesta, el qual accepta que el citat ús és sota la seua exclusiva responsabilitat, per la qual cosa l'usuari es compromet a observar diligent i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per[ ASSESSORS DE MORAIRA SL] o per personal autoritzat de[ ASSESSORS DE MORAIRA SL] relativa a l'ús del present lloc web i dels seus continguts.

L'usuari es compromet a no utilitzar la informació, activitats, productes o serveis que [ASSESSORS DE MORAIRA SL] posa a la seua disposició per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer un ús conforme a les presents condicions generals. Per tant, l'usuari s'obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstindre's de:

i)              Utilitzar els continguts amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.

ii)             Reproduir o copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compte amb l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulte legalment permés.

iii)            Emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través de la pàgina o dels serveis per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seua finalitat, així com a abstindre's de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. 

En qualsevol cas, ASSESSORS DE MORAIRA SL] no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguen patir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest haja accedit al portal o l'haja utilitzat de manera indeguda o negligent.

4. Propietat Intel·lectual

Tots els continguts de la pàgina web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, imatges, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara en avant, “els CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual i industrial de[ ASSESSORS DE MORAIRA SL] o en el seu cas, de tercers. De la mateixa manera, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat exclusiva de[ nom de l'empresa] o, en el seu cas, de tercers.

Queda prohibida la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició interactiva, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol dels CONTINGUTS, excepte en els casos en què estiga legalment permés o siga autoritzat expressament i per escrit pel titular dels corresponents drets. [ASSESSORS DE MORAIRA SL] es reserva l'ús d'accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques i els seus representants que violen qualsevol dels citats drets de propietat industrial i intel·lectual.

[ASSESSORS DE MORAIRA SL] es compromet a complir les condicions esmentades anteriorment per a garantir l'ús correcte del contingut del lloc web, exercint qualsevol acció civil o penal necessària en el cas d'infracció o incompliment d'aquests drets per part de l'usuari.

5. Enllaços al present portal

L'usuari que vulga introduir un enllaç des de la seua pròpia pàgina web al present portal haurà d'estar prèviament autoritzat i per escrit per part d'ASSESSORS DE MORAIRA SL].

6. Responsabilitats i garanties

[ASSESSORS DE MORAIRA SL] no garanteix la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat o exactitud dels serveis o de la informació que es presten a través del present lloc web.

En conseqüència, [ASSESSORS DE MORAIRA SL] no garanteix ni es fa responsable de:

(i)            La continuïtat dels continguts del present lloc web.

(ii)           L'absència d'errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que poguera ocórrer.

(iii)          L'absència de virus i/o altres components nocius en el present lloc web o en el servidor que l'alberga.

(iv)          La invulnerabilitat del present lloc web i/o la inexpugnabilidad de les mesures de seguretat que s'adopten en aquest.

(v)           La falta d'utilitat o rendiment dels continguts del present lloc web.

(vaig veure)          Els danys o perjudicis que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringira les condicions, normes i instruccions que [ASSESSORS DE MORAIRA SL] estableix en el present lloc web o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de[ ASSESSORS DE MORAIRA SL].

No obstant això, [ASSESSORS DE MORAIRA SL] declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del present lloc web i evitar l'existència i transmissió de virus i altres components nocius als usuaris. En qualsevol cas, [ASSESSORS DE MORAIRA SL] no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguen patir els equips informàtics de l'usuari perquè aquest haja accedit al portal o l'haja utilitzada de manera indeguda o negligent.

7. Legislació i jurisdicció aplicable

Les relacions establides entre [nom de l'empresa] i l'usuari es regiran pel que es disposa en la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. La llei espanyola serà l'única aplicable. Per als casos en els quals la normativa preveja la possibilitat a les parts de sotmetre's expressament a un fur, [ASSESSORS DE MORAIRA SL] i l'usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre'ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de [DENIAi]..

Copyright © [ASSESSORS DE MORAIRA SL]. Tots els drets reservats. 2021.